رفتار عاشقانه زن را باید از دلتنگیش فهمید 

از شوق بی تابی اش برای دیدار 

از حس کودکانه اش برای آغوش  

 

 

http://www.axgig.com/images/44555339731923257958.jpg 

 

 

خوشل طلا |

 

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت 

اینقدر که خالی شده بعد از " تو " جهانم ... 

 

 

http://www.axgig.com/images/32570966691183373397.png 

 

 

خوشل طلا |

 

تا گرمی آغوش تو هست 

ایمان نمی آورم به آغاز فصل سرد 

 

+ که اونم دیگه نیس ... 

 

 

http://www.axgig.com/images/09909220478312491075.png 

 

 

خوشل طلا |

 

آخاهی عزیزتر از جونم ...  

نفسِ خوشل طلا ...

 

http://www.axgig.com/images/48996269117449146924.gif  

 

http://www.axgig.com/images/98658465776790977188.gif 

 

 

خوشل طلا |

 

نه خورشید 

نه ماه 

روزگار من ... با گردش نگاه تو می چرخد 

  

+ فردا صبح :)  همین موقع :) 

 

 

http://www.axgig.com/images/81150808398566107829.png 

 

 

خوشل طلا |