آخاهی عزیزتر از جونم ...  

نفسِ خوشل طلا ...

 

http://www.axgig.com/images/48996269117449146924.gif  

 

http://www.axgig.com/images/98658465776790977188.gif 

 

 

خوشل طلا |

 

نه خورشید 

نه ماه 

روزگار من ... با گردش نگاه تو می چرخد 

  

+ فردا صبح :)  همین موقع :) 

 

 

http://www.axgig.com/images/81150808398566107829.png 

 

 

خوشل طلا |

 

می پرسند مجردم یا متاهل ؟!! 

میگویم متعهدم 

متعهد به عشق آخاهیم    

 

 

http://www.axgig.com/images/28547912203677618777.jpg 

 

 

خوشل طلا |

 

دوست داشتنت 

اندازه ندارد ... پایان ندارد 

گویی بایستی بر ساحل اقیانوس 

و موجهای کوچک و بزرگ مکرر را بی انتها بشماری 

 

 

 

 

 

خوشل طلا |

 

 

 

 

 

 

 

خوشل طلا |