این گل ها که می بینی

گل نیستند

تویی ...

که تکثیر شده ایی 

 

 

http://www.axgig.com/images/89524710048583486106.jpg

 

 

 

 

خوشل طلا |

 

می بوسمت

زیرِ آوای اذان

به حکمِ "حی علی خیر العمل "

 

 

http://www.axgig.com/images/78067667803117077261.jpg

 

 

 

خوشل طلا |

 

قهر که می کنی ، لبخند نزن

چای تلخ را در فنجان می ریزند نه در قندان !

 

 

http://www.upsara.com/images/9ekk_req.png

 

 

 

 

خوشل طلا |

 

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت

شگفتا ...

مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !

 

 

http://www.upsara.com/images/0lby_ry.png

 

 

 

خوشل طلا |

 

چشمهایت حرف می زنند و لب هایت پلک

کدام را ببینم؟! 

کدام را ببوسم؟!

 

 

http://www.upsara.com/images/1z3_klkj.png

 

 

 

 

خوشل طلا |